Tra cứu Tra cứu kết quả
07:22 | 06/02/2024

Điều kiện và điều khoản cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Nhà tuyển dụng

Xem nhanh

1. Định nghĩa

Dữ liệu cá nhân được hiểu là thông tin gắn liền với Chủ thể dữ liệu hoặc giúp xác định bản thân Chủ thể dữ liệu do Chủ thể dữ liệu cung cấp cho Bên kiểm soát dữ liệu hoặc được Bên kiểm soát dữ liệu thu thập được trước hoặc trong quá trình Chủ thể dữ liệu ứng tuyển các vị trí mà Bên kiểm soát dữ liệu đang tuyển dụng.

Trong quan hệ xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn:

- Chủ thể dữ liệu Bạn.

- Bên Kiểm soát dữ liệu hoặc Bên xử lý dữ liệu: Là NHÀ TUYỂN DỤNG hoặc Bên thứ ba là đối tác của NHÀ TUYỂN DỤNG.

2. Những dữ liệu cá nhân được thu thập từ Bạn

NHÀ TUYỂN DỤNG sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân dưới đây của Bạn để thực hiện Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Điều 4 của Bản Xác nhận này:

- Dữ liệu cá nhân cơ bản gồm: Họ, chữ đệm và tên; Ngày tháng năm sinh; Giới tính; Nơi thường trú, nơi tạm trú, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Ảnh chân dung của Chủ thể dữ liệu; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu; Tình trạng hôn nhân; Địa chỉ email; Trình độ học vấn; Kinh nghiệm làm việc; Thông tin về mức thu nhập của Bạn (nếu có).

- Dữ liệu cá nhân nhạy cảm (trong trường hợp Bạn chủ động cung cấp), gồm: Thông tin về tình trạng sức khỏe trong các tài liệu báo cáo khám sức khỏe, các thông tin trong các báo cáo về lý lịch tư pháp do Bạn cung cấp (nếu có); Thông tin về dân tộc, tôn giáo, đảng phái chính trị mà Bạn tham gia (nếu có).

3. Xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn

NHÀ TUYỂN DỤNG sẽ tự mình hoặc thông qua hợp đồng dịch vụ hoặc một thỏa thuận tương tự cho Bên thứ ba tiến hành xử lý những dữ liệu cá nhân do Bạn cung cấp.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để thu thập thông tin và đánh giá trong quá trình nộp hồ sơ ứng tuyển, thi tuyển, phỏng vấn, là căn cứ để NHÀ TUYỂN DỤNG đưa ra quyết định tuyển dụng.

Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của Bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài lãnh thổ Việt Nam cho các Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân được nêu tại Điều 4 của bản Xác nhận này. NHÀ TUYỂN DỤNG sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của Bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

NHÀ TUYỂN DỤNG có thể tự mình tiến hành kiểm tra lý lịch của Bạn hoặc thông qua bên thứ ba thực hiện việc này. Việc kiểm tra tham chiếu sẽ chỉ liên quan đến thông tin về quá trình làm việc trước đó của Bạn hoặc phạm vi khác được pháp luật cho phép.

NHÀ TUYỂN DỤNG có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Bạn với các bên thứ ba bao gồm các công ty thành viên, công ty mẹ, công ty liên kết, các cá nhân/tổ chức đóng vai trò tư vấn để thực hiện mục đích tuyển dụng của NHÀ TUYỂN DỤNG.

4. Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân

NHÀ TUYỂN DỤNG tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân do Bạn cung cấp nhằm mục đích:

- Xác nhận, xác thực và đánh giá năng lực của Chủ thể dữ liệu trong quá trình tuyển dụng.

- Thực hiện các hoạt động quản lý nội bộ doanh nghiệp như lao động, hành chính, kế toán, an ninh - an toàn, của Bên kiểm soát dữ liệu.

- Dùng làm thông tin đầu vào khi Chủ thể dữ liệu được tuyển dụng vào NHÀ TUYỂN DỤNG làm việc.

5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu

5.1. Với vai trò là Chủ thể dữ liệu, Bạn sẽ có các quyền sau:

- Sửa/cập nhật dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ.

- Yêu cầu Bên kiểm soát dữ liệu xóa thông tin cá nhân mà Bên kiểm soát dữ liệu đang lưu trữ.

- Bất kỳ lúc nào Bạn đều có thể thông báo việc rút lại sự đồng ý của mình đối với việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và / hoặc xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn cho bất kỳ mục đích nào như đã nêu ở trên bằng cách liên hệ với NHÀ TUYỂN DỤNG theo thông tin sau: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Tầng 37, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Email: bvnt.tuyendung@baoviet.com.vn.

- Ngoài ra, Chủ thể dữ liệu có các quyền khác theo quy định của pháp luật đối với dữ liệu cá nhân của mình.

5.2. Với vai trò là Chủ thể dữ liệu, Bạn sẽ có các nghĩa vụ sau:

- Bạn đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp là chính xác, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính xác thực với các thông tin trong hồ sơ ứng viên đã cung cấp cho BVNT.

- Bạn bảo đảm rằng đã có mọi sự chấp thuận cần thiết từ người tham chiếu cho việc cung cấp thông tin của họ trong hồ sơ ứng tuyển của Bạn.

6. Thời gian xử lý Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý kể từ thời điểm Bạn cung cấp cho NHÀ TUYỂN DỤNG cho đến khi hoàn thành Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân tại Điều 4 và/hoặc đến thời hạn theo quy định, yêu cầu của pháp luật đối với từng loại dữ liệu cá nhân cụ thể.

7. Những rủi ro và các biện pháp an toàn

Chủ thể dữ liệu nhận thức được rằng cho dù được Bên kiểm soát dữ liệu và/ hoặc Bên xử lý dữ liệu có áp dụng các biện pháp bảo mật và các biện pháp quản lý nghiêm ngặt nhất, rủi ro xảy ra các cuộc tấn công mạng hay đánh cắp dữ liệu là vẫn có thể xảy ra.

Trong những trường hợp xảy ra sự cố hoặc trong các tình trạng bất khả kháng, Chủ thể dữ liệu hiểu rằng mình có thể gặp những rủi ro từ việc dữ liệu cá nhân của mình có thể bị sử dụng một cách bất hợp pháp và Bạn có thể chịu rủi ro liên quan đến các hành vi lừa đảo hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác của người sử dụng trái phép.